เรื่อง การอ่านพิจารณาหนังสือ

การพิจารณาหนังสือ

การพิจารณาหนังสือเป็นการประเมินคุณค่าหนังสือด้านต่าง ๆ   ถ้าผู้อ่านรู้หลักการประเมินจะทำให้การอ่านหนังสือมีคุณค่าและความหมายยิ่งขึ้น   เมื่ออ่านแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงประเมินคุณค่าของหนังสือได้อย่างมีหลักเกณฑ์ ผู้อ่านจะเข้าใจหนังสือนั้นได้อย่างลึกซึ้งและ         การพิจารณาหนังสือของตนจะมีประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย

หนังสือมีหลายประเภทให้เลือกอ่าน แต่ละประเภทก็มีรายละเอียดหรือโครงสร้างแตกต่างกันไปตามลักษณะหนังสือประเภทนั้น ๆ ดังนี้

๑. ข่าว (NEWS) คือการรายงานเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของประชาชน

๑.๑ ประเภทของข่าว ข่าวแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ

๑) ข่าวหนัก คือข่าวที่มีเนื้อหาสาระหนักสมองและมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ เช่นข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ และสังคม ข่าวการศึกษา ข่าวแรงงาน ฯ

๒) ข่าวเบา คือข่าวที่มีเนื้อหาสาระเบาสมอง มุ่งให้ความตื่นเต้นเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านมากกว่าอย่างอื่น เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ฯลฯ

๑.๒ โครงสร้างของข่าว แบ่งออกได้ ๓ ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้

๑) พาดหัวข่าว (Headline) เป็นจุดดึงดูดความสนใจ และบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าประเด็นสำคัญที่สุดของข่าวนั้นคืออะไร ข่าวที่มีความสำคัญมากไม่สามารถเก็บใจความสำคัญไว้ในพาดหัวข่าวได้เพียงพอ อาจมีการพาดหัวข่าวรอง (Sub headline) เพิ่มเติมไว้อีกส่วนหนึ่ง โดยมีใจความที่ขยายให้ชัดเจนขึ้น

๒) ความนำหรือวรรคนำ (Lead) เป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากพาดหัวข่าวและพาดหัวข่าวและพาดหัวข่าวรอง โดยผู้เขียนจะจับประเด็นสำคัญของเหตุการณ์ทั้งหมดรายงานให้ผู้อ่านรับรู้ทันทีอย่างสั้น ๆ ว่ามีอะไรเกิดขึ้น

๓) เนื้อข่าว (Body) เป็นรายละเอียดของเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น

๑.๓ การอ่านพิจารณาคอลัมน์ต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์

๑. พาดหัวข่าวเป็นการตั้งชื่อข่าวให้กะทัดรัดและพิมพ์ด้วยตัวอักษรใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อดึงดูดความสนใจการพาดหัวข่าวที่ดีมีลักษณะดังนี้

๑) หัวข่าวตรงกับสาระของข่าว ผู้เขียนข่าวไม่ควรพาดหัวข่าวไม่ตรงกับ เนื้อหาสาระของข่าว เพื่อเรียกร้องความสนใจ

๒) หัวข่าวให้ภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย ไม่ใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และใช้คำผิดความหมาย เพียงเพื่อผลประโยชน์ทางการขาย โดยไม่คำนึงถึงคุณค่าทางภาษา

๒. เนื้อหาของข่าว มีแนวพิจารณาดังนี้

๑) เนื้อหาข่าวที่ดี ต้องเป็นจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ควรมีความคิดเห็นหรือเพิ่มเนื้อหาตามใจผู้เขียนเพื่อให้ผู้อ่านชื่นชอบ ข่าวที่ดีต้องเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากหรือส่วนรวม เช่น ข่าวการเมือง การเลือกตั้ง ข่าวการปกครอง ข่างสังคม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการประกอบอาชีพหรือข่าวเกี่ยวกับการอนามัย เป็นต้น ไม่ควรเป็นข่าวของคนใดคนหนึ่งเพื่อย่อย่องเชิดชู โดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง และต้องเป็นข่าวที่ไม่ทำลายความมั่นคงของชาติ ความสงบสุขของประชาชน และศีลธรรมอันดีงาม

๒) ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษา ไม่ควรใช้ภาษาหยาบคาย

๓) การเล่าเหตุการณ์ในข่าวควรเล่าตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ปิดบังอำพรางมีเงื่อนงำสลับซับซ้อน

๔) การเล่าเกตุการณ์ทุกตอน ต้องอ้างอิงหลักฐานที่มา สถานที่ เวลา รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้อ่าน

About these ads

เกี่ยวกับ nattapong24

นิสัยดี
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s